Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thông tin đầu tư

Các dự án đầu tư nếu cần có quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội phải là các dự án có khả năng ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường như: Nhà máy điện hạt nhân; Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên; Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác…

Để nhận được quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, nhà đầu phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự án đầy đủ và phải trải qua trình tự thủ tục từ dưới lên trên đến khi trong kỳ họp Quốc hội mới ra quyết định có chấp nhận dự án hay không ?

Vậy nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự án như thế nào ? Và trình tự thủ tục xét duyệt hồ sơ diễn ra như thế nào, trong thời hạn bao lâu ?

quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội được quy định trong  Luật đầu tư 2014 ở Điều 35 như sau :

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư. Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bao gồm:

a) Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư 2014.

b) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);

c) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

d) Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

đ) Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật này và lập báo cáo thẩm định trình Chính phủ.

4. Chậm nhất 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.

5. Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư gồm:

a) Tờ trình của Chính phủ;

b) Hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước;

d) Tài liệu khác có liên quan.

6. Nội dung thẩm tra:

a) Việc đáp ứng tiêu chí xác định dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội;

b) Sự cần thiết thực hiện dự án;

c) Sự phù hợp của dự án với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên khác;

d) Mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư, phương án lựa chọn công nghệ chính, giải pháp bảo vệ môi trường;

đ) Vốn đầu tư, phương án huy động vốn;

e) Tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội;

g) Cơ chế, chính sách đặc thù; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có).

7. Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm tra; giải trình về những vấn đề thuộc nội dung dự án khi cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội yêu cầu.

8. Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư gồm các nội dung sau đây:

a) Nhà đầu tư thực hiện dự án;

b) Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn, thời hạn thực hiện dự án;

c) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

d) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án; trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn;

đ) Công nghệ áp dụng;

e) Cơ chế, chính sách đặc thù; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có);

g) Thời hạn hiệu lực của Nghị quyết về chủ trương đầu tư.

9. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định hồ sơ dự án đầu tư của Hội đồng thẩm định Nhà nước

quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Như vậy :

– Nhà đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư 2014 kèm theo phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án; đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

– Hồ sơ được nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư và trong 3 ngày làm việc hồ sơ sẽ được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

– Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật này và lập báo cáo thẩm định trình Chính phủ trong thời hạn 90 ngày sau khi thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

– Chậm nhất 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội. Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ theo quy định tại Khoản 5 Điều 35 Luật đầu tư 2014 như trên. Quốc hội sẽ xem xét và biểu quyết có thông qua dự án hay không trong kỳ họp đó.

Dịch vụ của Nam Việt Lật

Trên đây là tất cả nội dung quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục xin chủ trương đầu tư. Nếu các bạn còn vướng mắc gì có thể liên hệ với công ty Nam Việt Luật.

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ làm giấy phép kinh doanh và thủ tục đầu tư nước ngoài chuyên nghiệp nhất, uy tín nhất như thành lập công ty TNHH, thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua