Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Tiến hành thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần muốn tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện đúng quy định theo trình tự. Trước tiên phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời người triệu tập họp có trách nhiệm chuẩn bị chương trình và nội dung cuộc họp, gửi thông báo mời họp đến các cổ đông có quyền dự họp. Sau đó vào ngày diễn ra cuộc họp phải kiểm tra  số lượng cổ đông có quyền biểu quyết đến dự họp là bao nhiêu, có đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông hay không.

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đồng họp thường niên mỗi năm một lần. Hội đồng quản trị có thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nếu trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp thì Ban kiểm soát thay mặt triệu tập họp, đến khi Ban kiểm soát cũng không triệu tập họp thì quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông do cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 thực hiện.

Chương trình và nội dung họp, mời họp Đại hội đồng cổ đông

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp 2014 có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông cũng phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định ( đây được xem lần triệu tập họp lần thứ nhất nếu không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ).

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai phải thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết thì mới đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

Nếu lần thứ hai triệu tập họp không thành công thì lần thứ ba triệu tập họp thực hiện trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và lần này tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông mà không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

 

hop-hoi-dong-thanh-vien

 

Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì cuộc họp có thể tiến hành. Trong cuộc họp các vấn đề cần giải quyết sẽ được đưa ra cho các cổ đông cách thức giải quyết và hình thành nghị quyết. Để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có giá trị pháp lý và được thực hiện thì trong cuộc họp nghị quyết phải được đa số cổ đông thông qua.

Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp 2014 như sau :

Điều 143. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

b) Định hướng phát triển công ty;

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty

 

 

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua