• Hiệu lực nghị quyết của Hội đồng thành viên

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Sau khi nghị quyết được thông qua Hội đồng thành viên đúng quy định pháp luật, đúng quy định trong Điều lệ công ty sẽ được thông báo đến ban lãnh đạo, ban giám đốc, các phòng ban, nhân viên để biết và thực hiện đúng như nghị quyết đưa ra. Ngoài ra còn có thể gửi đến khách hàng, đối tác, các cơ quan chức năng nếu cần thiết.

  Trong nghị quyết do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký được đưa ra sẽ bao gồm các nội dung đã được đa số thành viên tham dự tán thành theo đúng quy định, thông qua trong cuộc họp Hội đồng thành viên.

  Các nội dung đó phải được thực hiện như thế nào, toàn bộ công ty phải chấp hành thực hiên hay một bộ phận phòng ban thực hiện và quan trọng là hiệu lực thi hành nghị quyết vào lúc nào.

  Vậy hiệu lực nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực khi nào ? Được quy định ở đâu, cụ thể ra sao ? Nếu nghị quyết đã được đưa ra có thể hủy bỏ hay không ? Làm sao yêu cầu hủy bỏ ?

   

  thanh-lap-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-1

   

  Luật doanh nghiệp 2014 Điều 63 quy định:

  Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi tại nghị quyết đó.

  Trường hợp thành viên, nhóm thành viên yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết đã được thông qua thì nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài có hiệu lực thi hành.

   

  hoi-dong-thanh-vien-3

  Thời gian hiệu lực thi hành nghị quyết của Hội đồng thành viên thường là ngay sau khi nghị quyết được thông qua bởi Hội đồng thành viên hoặc ngày có hiệu lực thi hành là ngày khác và được ghi rõ trên nghị quyết. Ngoài ra hiệu lực thi hành nghị quyết có thể làm khác nếu điều đó được quy định trong Điều lệ công ty như các điều kiện cần thiết để nghị quyết có hiệu lực, nghị quyết có hiệu lực trong bao lâu…..

  Trong thời gian mà nghị quyết có hiệu lực thi hành nếu có thành viên, nhóm thành viên cảm thấy nghị quyết đó không hợp lý, làm tổn hại đến lợi ích của mình có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết đã được thông qua.

  Cho đến khi Tòa án hoặc Trọng tài có quyết định chấm dứt nghị quyết đã được thông qua thì nghị quyết đó không còn hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực thi hành quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài. Trước thời điểm đó thì nghị quyết của Hội đồng thành viên thông qua vẫn có hiệu lực bình thường.

Thông báo
Gọi điện thoại