• Góp vốn điều lệ bằng quyền sử dụng đất như thế nào?

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  I/ Quy định đối với việc thực hiện góp vốn điều lệ bằng quyền sử dụng đất như sau:

  _ Thực hiện góp vốn chính là việc đem tài sản của mình đầu tư vào các dự án để hoạt động kinh doanh hay vào pháp nhân để sinh lợi nhuận. Người thực hiện góp vốn sẽ trở thành là chủ đầu tư của dự án hay chủ sở hữu hay là chủ sở hữu chung pháp nhân. Đối với tài sản mà dùng để thực hiện việc góp vốn thì có thể sẽ là tiền của nước Việt Nam, các ngoại tệ chuyển đổi tự do và những tài sản khác phải được hợp pháp như là vàng, giá trị của quyền được sở hữu trí tuệ, giá trị của quyền được sử dụng đất, …

  _ Dựa vào Luật Doanh nghiệp 2014 ở Điều số 04 tại Khoản số 13 đã quy định về góp vốn cũng là việc thực hiện góp những tài sản nhằm tạo ra vốn điều lệ của doanh nghiệp. Việc góp vốn gồm có: góp thêm số vốn điều lệ của công ty khi đã thành lập xong hay góp vốn để thực hiện việc thành lập công ty.

  _ Về tài sản để góp vốn sẽ có thể là ngoại tệ chuyển đổi tự do, đồng Việt Nam, giá trị của quyền được sử dụng đất, vàng (Dựa vào Luật Doanh nghiệp 2014 ở Điều số 35 tại khoản số 01).

  _ Đối với mỗi loại hình công ty thì pháp luật sẽ quy định về thủ tục, trình tự thực hiện góp vốn một cách khác nhau. Về tài sản để đăng ký hay giá trị của quyền được sử dụng đất thì người thực hiện góp vốn cần phải làm các thủ tục chuyển đổi quyền được sở hữu tài sản hay quyền được sử dụng đất cho doanh nghiệp ở cơ quan thẩm quyền của nhà nước (Dựa vào Luật Doanh nghiệp 2014 ở Điều số 36 tại khoản số 01, điểm a).

  II/ Cơ sở về pháp lý gồm

  _ Luật đất đai 2013.

  _ Luật Doanh nghiệp 2014.

  _ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT đã quy định đối với hồ sơ địa chính.

  _ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã hướng dẫn việc thi hành về Luật đất đai.

  III/ Thủ tục, trình tự thực hiện góp vốn điều lệ bằng quyền sử dụng đất như sau:

  1/ Thực hiện chuẩn bị và tiến hành nộp hồ sơ về thủ tục góp vốn điều lệ bằng quyền sử dụng đất:

  Dựa vào Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ở Điều số 9 tại Khoản số 03 đã quy định thì người thực hiện góp vốn cần phải chuẩn bị là 01 bộ hồ sơ và tiến hành nộp ở văn phòng về đăng ký đất đai của UBND cấp quận, huyện hay chi nhánh của văn phòng về đăng ký đất đai của sở tài nguyên và môi trường bao gồm giấy tờ sau:

  + Bản gốc của Giấy CN quyền sử dụng đất.

  + Đơn đăng ký về việc biến động đất đai.

  + Văn bản được chấp thuận từ cơ quan thẩm quyền của nhà nước đã đồng ý về việc thực hiện góp vốn.

  + Hợp đồng của việc góp vốn bằng quyền được sử dụng đất.

  + Bản sao được công chứng của văn bản về ủy quyền (nếu có).

  + Bản trích lục bản đồ về địa chính.

  2/ Thực hiện thẩm định về hồ sơ:

  Đối với văn phòng về đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm tiến hành kiểm tra về hồ sơ, sau đó gửi các thông tin về địa chính cho cơ quan của thuế nhằm thông báo và xác định việc thực hiện nghĩa vụ về tài chính trong các trường hợp được quy định là phải thực hiện các nghĩa vụ về tài chính; xác nhận về nội dung của việc biến động vào trong Giấy CN đã được cấp dựa vào quy định từ Bộ Tài nguyên Môi trường.

  3/ Tiến hành trả kết quả:

  Văn phòng về đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm tiến hành trả giấy CN quyền sử dụng đất đến  người chủ sở hữu đất.

  IV/ Những điều kiện để thực hiện góp vốn điều lệ bằng quyền sử dụng đất gồm:

  _ Dựa vào Luật đất đai năm 2013 ở Điều số 167 tại Khoản số 01 đã quy định như sau:

  + Người được sử dụng đất sẽ được phép thực hiện những quyền như: chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho thuê, tặng cho, thừa kế, góp vốn, thế chấp về quyền được sử dụng đất.

  + Vì vậy đối với quyền được thực hiện góp vốn bằng quyền được sử dụng đất sẽ là 01 trong các quyền của người được sử dụng đất. Nhưng quyền được sử dụng đất mà để thực hiện góp vốn cần phải bảo đảm được các điều kiện nhất định.

  _ Dựa vào Luật đất đai năm 2013 ở Điều số 188 tại Khoản số 01 đã quy định đối với điều kiện để được thực hiện về quyền của người được sử dụng đất và nội dung trong đó còn có quyền thực hiện góp vốn bằng quyền được sử dụng đất gồm nội dung sau:

  + Người được sử dụng đất sẽ được phép thực hiện góp vốn bằng quyền được sử dụng đất sau khi đã có những điều kiện như sau:

  a/ Đất đai không có xảy ra tranh chấp.

  b/ Phải có Giấy chứng nhận, ngoại trừ trong trường hợp dựa vào Điều số 186 ở khoản 03 đã quy định và trong trường hợp được nhận thừa kế theo Điều số 168 ở khoản 01 đã quy định trong Luật này.

  c/ Đang trong thời hạn được sử dụng đất.

  d/ Về quyền sử dụng đất sẽ không có bị kê biên nhằm đảm bảo việc thi hành án.

  + Do đó với trường hợp này thì khách hàng có quyền thực hiện góp vốn bằng quyền được sử dụng đất về mảnh đất mà đang thuộc trong quyền sở hữu của mình nhằm thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp khi đã thỏa mãn những điều kiện sau:

  a/ Về quyền được sử dụng đất sẽ không có bị kê biên nhằm đảm bảo việc thi hành án.

  b/ Đất đai không có xảy ra tranh chấp.

  c/ Phải có giấy CN quyền sử dụng đất.

Thông báo
Gọi điện thoại