• Giám đốc, Tổng giám đốc công ty là doanh nghiệp nhà nước.

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Doanh nghiệp nhà nước dù hoạt động theo hình thức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay hai thành viên trở lên, dù tổ chức cơ cấu quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kiểm soát viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kiểm soát viên thì đều có chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

  Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm , thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong việc quyết định các vấn đề quan trọng như thay đổi Điều lệ công ty, thay đổi vốn điều lệ, quyết định phương hướng phát triển công ty, quyết định dự án đầu tư …

  Vậy Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do ai quyết định bổ nhiệm ? Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ gì, có quyền và nghĩa vụ gì trong công ty ? Ngoài Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty có thể bổ nhiệm Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc với số lượng, quyền và nghĩa vự như thế nào ?

  giam-doc-cong-ty

  Trong Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau :

  Điều 99. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

  1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. Công ty có một hoặc một số Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty hoặc hợp đồng lao động.

  2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty và có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty;

  b) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty;

  c) Quyết định các công việc hằng ngày của công ty;

  d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chấp thuận;

  đ) Ký hợp đồng, thỏa thuận nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

  e) Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

  g) Tuyển dụng lao động;

  h) Lập và trình Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng năm;

  i) Kiến nghị phương án tổ chức lại công ty, khi xét thấy cần thiết;

  k) Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

  l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  giam-doc

  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động kinh doanh, công việc hằng ngày của công ty và có các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Điều 99 Luật doanh nghiệp 2014 như đã nêu ở trên.

  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm, thuê và được sự chấp thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ công ty, quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ công ty hay được ghi hợp đồng lao động.

  Trong trường hợp Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty làm người đại diện pháp luật mà công ty muốn thay đổi Giám đốc hoặc Tổng giám đốc tức là công ty phải thay đổi người đại diện pháp luật thì phải làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh.

   

Thông báo
Gọi điện thoại