Giải thể công ty TNHH cần chuẩn bị hồ sơ gì? Thực hiện thế nào ?

Hiện nay tại Việt Nam thì loại hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH là khá phổ biến và nhu cầu về việc giải thể công ty cũng tăng cao nhằm phù hợp với sự biến động của thị trường, đối với loại hình của Công ty TNHH sẽ có 02 hình thức đó là Công ty TNHH 02 thành viên và Công ty TNHH MTV. Về cơ bản thì việc thực hiện giải thể Công ty TNHH 02 thành viên và Công ty TNHH MTV đều không khác nhau, sau đây Công ty Nam Việt Luật sẽ nêu ra những nội dung về quy định, thủ tục và hồ sơ cần chuẩn bị để các khách hàng tham khảo để thực hiện giải thể công ty một cách hiệu quả nhất.

I/ Quy định để thực hiện giải thể công ty TNHH như sau:

Dựa vào luật Doanh nghiệp năm 2014 ở Điều số 202 đã quy định gồm:

1/ Thông qua nội dung quyết định của việc giải thể đối với chủ sở hữu công ty thì trong nội dung của quyết định đó cần phải có đầy đủ những nội dung như sau:

_ Lý do thực hiện  giải thể.

_ Địa chỉ, tên của trụ sở chính của công ty.

_ Chữ ký, tên, họ của người được đại diện pháp luật cho công ty.

_ Các phương án để xử lý những nghĩa vụ khi có phát sinh trong hợp đồng lao động.

_ Thủ tục, thời hạn để thanh lý hợp đồng và thực hiện thanh toán những khoản nợ của công ty, thời gian để thực hiện thanh toán khoản nợ và thanh lý về hợp đồng sẽ không được phép vượt quá 6 tháng tính từ ngày được thông qua quyết định của việc giải thể.

2/ Chủ sở hữu công ty cần phải trực tiếp tiến hành tổ chức thanh lý về tài sản của công ty, nhưng ngoại trừ trong trường hợp khi Điều lệ của công ty đã có quy định về việc thành lập tổ chức thực hiện thanh lý riêng.

3/ Thời gian trong vòng là 7 ngày làm việc tính từ ngày đã được thông qua thì bản quyết định của việc giải thể và nội dung của biên bản cuộc họp cần phải gửi cho cơ quan của thế, cơ quan ĐK kinh doanh, người lao động trong công ty và tiến hành đăng nội dung quyết định của việc giải thể qua Cổng thông tin QG về việc đăng ký doanh nghiệp, bắt buộc phải được thực hiện niêm yết một cách công khai ở trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty. Với trường hợp khi công ty còn có nghĩa vụ về tài chính mà chưa thực hiện thanh toán thì cần phải tiến hành gửi và kèm theo nội dung quyết định của việc giải thể, các phương án để thực hiện giải quyết khoản nợ cho những chủ nợ, người có nghĩa vụ và quyền lợi có liên quan. Nội dung thông báo cần phải có địa chỉ và tên của các chủ nợ, địa điểm, thời hạn, số nợ và các phương thức thực hiện thanh toán khoản nợ đó, thời hạn và cách thức để giải quyết những khiếu nại từ chủ nợ.

4/ Đối với cơ quan ĐK kinh doanh cần phải tiến hành thông báo về tình trạng của công ty đang thực hiện việc giải thể qua Cổng thông tin QG về việc đăng ký doanh nghiệp ngay khi đã được nhận quyết định của việc giải thể công ty, kèm theo nội dung thông báo cần phải thực hiện đăng tải về quyết định của việc giải thể và các phương án để giải quyết các khoản nợ nếu có.

5/ Đối với những khoản nợ trong công ty TNHH sẽ được thực hiện thanh toán theo các thứ tự như sau:

_ Những khoản nợ về lương, BHXH, trợ cấp dựa vào quy định theo pháp luật và những quyền lợi khác đối với người lao động dựa vào hợp đồng lao động và thỏa ước về lao động tập thể đã thực hiện ký kết.

_ Nợ về thuế.

_ Những khoản nợ khác.

6/ Khi đã thực hiện thanh toán xong hết những khoản nợ và các chi phí thực hiện giải thể công ty thì phần lại sẽ chia cho chủ sỡ hữu doanh nghiệp tư nhân, những thành viên, các cổ đông hay chủ sở hữu của công ty dựa vào tỉ lệ sở hữu về cổ phần, phần vốn được góp.

7/ Dựa vào quy định đối với việc thực hiện giải thể công ty TNHH, người được đại diện pháp luật cho công ty cần phải gửi bản đề nghị về việc giải thể đến Cơ quan ĐK kinh doanh với thời gian là trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày đã thanh toán xong hết những khoản nợ của công ty.

8/ Thời gian sau 180 ngày tính từ ngày đã được nhận bản quyết định về việc giải thể dựa vào khoản 03 ở Điều này khi mà không có ý kiến đối với việc thực hiện giải thể từ công ty hay có sự phản đối bằng hình thức văn bản từ bên có liên quan hay trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày đã nhận được hồ sơ thực hiện giải thể thì cơ quan ĐK kinh doanh sẽ tiến hành cập nhật về tình trạng pháp lý của công ty trong cơ sở dữ liệu QG về việc đăng ký doanh nghiệp.

II/ Thủ tục các bước thực hiện chung về giải thể công ty TNHH gồm:

1/ Thực hiện đóng MST của Công ty.

2/ Thực hiện trả lại con dấu và tiến hành Đăng ký về mẫu con dấu nếu có.

3/ Thực hiện trả lại giấy tờ Đăng ký kinh doanh và tiến hành xóa bỏ những thông tin của công ty trong cơ sở dữ liệu QG.

III/ Nội dung hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện giải thể Công ty TNHH:

1/ Hồ sơ thực hiện giải thể Công ty TNHH 02 thành viên gồm:

_ Biên bản cuộc họp của HĐ thành viên trong công ty, bản Quyết định của chủ tịch HĐ quản trị trong công ty đối với việc thực hiện giải thể công ty.

_ Bản thông báo của việc thực hiện giải thể công ty được ký bởi đại diện pháp luật của Công ty.

_ Danh sách của người lao động đang hiện có và nội dung quyền lợi của người lao động mà đã được tiến hành giải quyết.

_ Danh sách của chủ nợ và khoản nợ đã thực hiện thanh toán bao gồm cả việc thanh toán những khoản nợ của thuế và khoản nợ về BHXH.

_ Giấy tờ chứng nhận từ Cơ quan của công an đối với việc công ty đã thực hiện nộp và huỷ bỏ con dấu theo đúng quy định (Với trường hợp khi chưa thực hiện khắc con dấu thì cần phải có các văn bản xác nhận từ Cơ quan của Công an).

_ Bản thông báo từ Cơ quan của Thuế đối với việc thực hiện đóng MST và hoàn thành nghĩa vụ với thuế (Với trường hợp khi chưa thực hiện đăng ký về thuế thì cần phải có các văn bản xác nhận từ Cơ quan của Thuế).

_ Trong trường hợp khi công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện thì cần phải nộp và kèm theo bản Thông báo đối với việc chấm dứt các hoạt động của văn phòn đại diện, chi nhánh của Cơ quan ĐK kinh doanh đã cấp.

_ Bản gốc của Giấy CN Đăng ký kinh doanh.

2/ Hồ sơ thực hiện giải thể Công ty TNHH MTV gồm:

_ Bản quyết định từ chủ sở hữu của công ty đối với việc thực hiện giải thể công ty.

_ Bản thông báo của việc thực hiện giải thể công ty được ký bởi đại diện pháp luật của Công ty.

_ Danh sách của người lao động đang hiện có và các quyền lợi của người lao động mà đã được tiến hành giải quyết.

_ Danh sách của chủ nợ và khoản nợ đã thực hiện thanh toán bao gồm cả việ thanh toán những khoản nợ của thuế và khoản nợ về BHXH.

_ Giấy tờ chứng nhận từ Cơ quan của công an đối với việc công ty đã thực hiện nộp và huỷ bỏ con dấu theo đúng quy định (Với trường hợp khi chưa tiến hành khắc con dấu thì cần phải có các văn bản xác nhận từ Cơ quan của Công an).

_ Bản thông báo từ Cơ quan của Thuế trong việc đóng MST và hoàn thành nghĩa vụ với thuế (Trong trường hợp khi chưa thực hiện đăng ký về thuế thì cần phải có các văn bản xác nhận từ Cơ quan của Thuế).

_ Trường hợp khi công ty có văn phòng đại diện, chi nhánh thì cần phải nộp và kèm theo bản Thông báo trong việc chấm dứt mọi hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của Cơ quan ĐK kinh doanh đã cấp.

_ Bản gốc của Giấy CN Đăng ký kinh doanh.

Rate this post

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !