Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Giải thể công ty tnhh 1 thành viên cần những gì ?

Công ty Nam Việt Luật xin nêu ra nội dung việc thực hiện và hồ sơ về giải thể công ty TNHH 1 thành viên để các khách hàng tham khảo.

I/ Nội dung trình tự tiến hành giải thể công ty TNHH 1 thành viên:

_ Doanh nghiệp tiến hành chấm dứt việc hoạt động của địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh cần dựa vào Nghị định 78/2015/NĐ-CP ở Điều số 59 tại Khoản 01.

_ Phải thông qua nội dung quyết định của việc giải thể công ty.

_ Chủ sở hữu của công ty, HĐ thành viên hay chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, HĐ quản trị sẽ trực tiếp tổ chức việc thanh lý về tài sản của công ty, ngoại trừ trường hợp khi Điều lệ doanh nghiệp có quy định việc thành lập về tổ chức thực hiện thanh lý riêng.

_ Thời gian trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày được thông qua thì quyết định của việc giải thể và nội dung biên bản cuộc họp cần phải được gửi cho cơ quan của thuế, cơ quan ĐK kinh doanh, người lao động của công ty và thực hiện đăng nội dung quyết định của việc giải thể qua Cổng thông tin QG về việc đăng ký doanh nghiệp sau đó phải được niêm yết một cách công khai ở văn phòng đại diện, chi nhánh, trụ sở chính của công ty.

_ Trong trường hợp khi công ty còn nghĩa vụ về tài chính mà chưa thực hiện thanh toán thì cần phải gửi và kèm theo nội dung của quyết định giải thể, phương án để giải quyết nợ cho những chủ nợ và người có nghĩa vụ và quyền lợi có liên quan. Nội dung thông báo cần phải có: địa chỉ, tên của chủ nợ. Số nợ, địa điểm, thời hạn và phương thức để thanh toán khoản nợ đó. Cách thức tiến hành và thời hạn để giải quyết các khiếu nại từ chủ nợ.

_ Cơ quan ĐK kinh doanh cần phải thông báo về tình trạng công ty đang tiến hành thủ tục về việc giải thể qua Cổng thông tin QG về việc đăng ký doanh nghiệp ngay khi đã nhận được nội dung quyết định của việc giải thể và kèm theo nội dung thông báo phải thực hiện đăng tải quyết định của việc giải thể và các phương án để giải quyết khoản nợ (nếu có).

_ Người được đại diện pháp luật cho doanh nghiệp cần phải gửi đề nghị việc giải thể đến Cơ quan ĐK kinh doanh với thời gian là trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày đã thanh toán hết những khoản nợ của công ty.

_ Thời gian sau 180 ngày tính từ ngày được nhận quyết định của việc giải thể dựa vào khoản 03 thuộc Điều luật này mà không có nhận được những ý kiến đối với việc giải thể từ công ty hay có sự phản đối từ bên có liên quan bằng hình thức văn bản hay trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày đã nhận hồ sơ về giải thể thì Cơ quan ĐK kinh doanh sẽ cập nhật về tình trạng pháp lý của công ty dựa vào Cơ sở dữ liệu QG về việc đăng ký doanh nghiệp.

_ Khi công ty sử dụng về con dấu được cấp từ cơ quan công an thì công ty sẽ có trách nhiệm thực hiện việc trả con dấu, Giấy CN đã đăng ký về mẫu con dấu đến cơ quan công an nhằm để được cấp về giấy CN đã thu hồi về con dấu.

_ Cách thức tiến hành: Người được đại diện pháp luật cho công ty sẽ trực tiếp đi nộp hồ sơ ở Phòng ĐK kinh doanh tại nơi mà doanh nghiệp đặt làm trụ sở chính hay thực hiện nộp hồ sơ về việc đăng ký doanh nghiệp ở trên mạng điện tử.

II/ Nội dung thành phần của hồ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên gồm:

_ Nội dung của báo cáo việc thanh lý về tài sản công ty, danh sách của chủ nợ và nội dung số nợ đã thực hiện thanh toán bao gồm cả việc thanh toán hết những khoản nợ của thuế và khoản nợ của tiền đóng BH-XH của người lao động khi đã có quyết định của việc giải thể (nếu có).

_ Thông báo của việc giải thể công ty (dựa vào Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ở Phụ lục số II-24).

_ Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

_ Con dấu và giấy CN mẫu con dấu (nếu có) hay giấy CN đã thu hồi mẫu con dấu.

_ Nội dung của quyết định từ chủ sở hữu của doanh nghiệp.

_ Đối với trường hợp khi công ty được cấp về Giấy phép đầu tư, Giấy CN đầu tư hay những giấy tờ mà có giá trị về pháp lý tương ứng thì ngoài những giấy tờ đã nêu trên công ty cần nộp có kèm theo giấy tờ như: Bản sao phải hợp lệ của Giấy CN đầu tư, Bản sao phải hợp lệ của Giấy CN đăng ký về thuế. Giấy tờ đề nghị việc cập nhật, bổ sung về thông tin của việc đăng ký doanh nghiệp được quy định dựa vào Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ở Phụ lục số II-18.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}