• Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra thường niên mỗi năm một lần trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đông cổ đông có thể họp bất thường và thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thuộc về Hội đồng quản trị hoặc Ban ban kiểm soát hoặc cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014.

  Chương trình, nội dung và mời họp Đại hội đồng cổ đông

  Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chuẩn bị chương trình và nội dung cuộc họp, đồng thời phải gửi thông báo mời họp đến địa chỉ liên lạc của các cổ đông có quyền dự họp. Cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 có quyền kiến nghị bổ sung thêm nội dung trong chương trình họp chậm nhất 3 ngày làm việc trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

  hoi-dong-thanh-vien-2

  Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

  Dù người có thẩm quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã chuẩn bị nội dung và chương trình họp, đồng thời gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp nhưng để có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì điều kiện là cổ đông có quyền biểu quyết phải tham gia dự họp với một số lượng tối thiểu nhất định.

  Quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

  Điều kiện cụ thể để có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014 tại Điều 141.

  Điều 141. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

  4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật này.

  hop-hoi-dong-thanh-vien

  Như vậy:

  Điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông là số cổ đông tham gia phải có ít nhất 51% trong tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ lần họp thứ nhất không thể tiến hành thì phải triệu tập họp lần thứ hai và để tiến hành họp thì số cổ đông tham gia phải có ít nhất 33% trong tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

  Nếu đến lần thứ hai triệu tập họp không thực hiện được thì trong thời hạn 20 sau đó phải triệu tập họp lần thứ ba và tiến hành họp mà không phụ thuộc số cổ đông tham gia.

  Các tỷ lệ trong điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông có thể quy định cụ thể trong Điều lệ công ty nhưng phải từ tỷ lệ trong quy định trên trở lên. Thời gian triệu tập họp lần thứ hai, thứ ba có thể quy định khác và phải được ghi trong Điều lệ công ty.

Thông báo
Gọi điện thoại