• Điều kiện để nghị quyết được thông qua trong họp Đại hội đồng cổ đông

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   4 /5 của 1 đánh giá

  Điều kiện để nghị quyết được thông qua

  Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất trong công ty cổ phần. Các vấn để cần giải quyết sẽ được đưa vào nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết hoặc có thể lấy ý kiến bằng văn bản và  hình thành nghị quyết. Để nghị quyết được thông qua phải được đa số cổ đông tham gia dự họp hoặc đa số ý kiến cổ đông khi lấy ý kiến bằng văn bản chấp thuận.

  Vậy điều kiện để nghị quyết được thông qua cụ thể là như thế nào ? Đối với hình thức biểu quyết và lấy ý kiến điều kiện để nghị quyết được thông qua có khác nhau ? Và các vấn đề khác nhau thì điều kiện có khác nhau không.

  hoi-dong-thanh-vien-1

  Quy định về điều kiện để nghị quyết được thông qua

  Các điều kiện để nghị quyết được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tướng ứng với từng loại hình thức thông qua nghị quyết, tương ứng với vấn đề cần giải quyết khác nhau được quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.

  Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

  1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

  a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

  b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

  c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

  d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

  đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

  e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

  2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

  4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

  hoi-dong-thanh-vien-3

  Như vậy :

  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức biểu quyết tại cuộc họp:

  + Nếu nghị quyết là các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 144 như trên thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  + Nếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định ở Khoản 3 Điều 144 như trên.

  + Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

   

Thông báo
Gọi điện thoại