Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp

Bạn cần tư vấn thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp? Đừng bỏ qua bài tư vấn dưới đây của Nam Việt Luật nhé!

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ

Điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp

Có thể điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp bằng cách tăng tốn điều lệ. Thời điểm tăng vốn điều lệ thì yêu cầu doanh nghiệp cần phải hoàn thành tăng vốn điều lệ rồi mới thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn. Điều này nhằm đảm bảo về số lượng vốn tăng tránh trường hợp sau khi đăng ký tăng xong mà góp không đủ trên thực tế.

Hình thức tăng vốn điều lệ như sau:

Đối với công ty TNHH một thành viên: công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ qua 2 hình thức: Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm vốn hoặc chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn của người khác góp vào.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Luật Doanh nghiệp quy định công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn trong 02 trường hợp: Tăng vốn góp của công ty hoặc có thể tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Đối với công ty cổ phần: Theo quy định, điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp bằng cách tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần được thực hiện theo các cách sau: Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật; Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần; Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận/ toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty cổ phần; Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.

Sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trên thực tế, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp theo đúng số vốn đã tăng.

Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ

Điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp

Doanh nghiệp cũng có thể điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp bằng cách giảm vốn điều lệ.

Đối với công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên được giảm vốn điều lệ trong 2  trường hợp:

 

  • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thực hiện góp vốn thành lập công ty TNHH theo quy định
  • Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp; phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và phải hoàn thành các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Theo quy định, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp bằng giảm vốn điều lệ theo một trong các hình thức sau:

  • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty TNHH theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trên 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp, phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khi đã hoàn trả cho thành viên;
  • Công ty TNHH mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định;
  • Vốn điều lệ không được các thành viên công ty TNHH thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thực hiện góp vốn thành lập công ty theo quy định.

Đối với công ty cổ phần:

Công ty cổ phần có thể thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp  – giảm vốn điều lệ theo các hình thức sau:

  • Giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
  • Giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp đầy đủ và đúng hạn
  • Giảm vốn do công ty mua lại số cổ phần đã phát hành: có hai trường hợp công ty được mua lại cổ phần: Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông và Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty cổ phần.

Mọi thắc mắc về điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Nam Việt Luật để được tư vấn tốt nhất!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}