Dịch vụ khác

Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty  là thay đổi người xây dựng nên công ty, cũng chính là người sẽ thông qua và ký tên vào bản điều lệ đầu tiên của doanh nghiệp cổ phần. Tất cả các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng

Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi giám đốc chi nhánh công ty – Nam Việt Luật tư vấn trường hợp thay đồi đăng ký kinh doanh khi thay đổi giám đốc chi nhánh của công ty như sau: Giám đốc chi nhánh của công ty cổ phần là người được bổ nhiệm từ đại hội

Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần tại Nam Việt Luật – Giám đốc chính là người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật và đã được ghi nhận trong điều lệ của công ty, do đó khi thay đổi giám đốc doanh nghiệp công ty cần phải sửa