Đầu tư nước ngoài

Theo quy định mới nhất của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa về cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư  nước ngoài để thực hiện các hoạt động kinh doanh được quy định như sau: Cấp Giấy phép

Dự án đầu tư sau khi đã đăng ký và được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải bắt đầu hoạt động, tiến hành thực hiện đúng các nội dung, đúng tiến độ dự án đã đăng ký. Thời gian hoạt động dự án

Thực hiện đúng nội dung dự án đầu tư và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án là trách nhiệm của nhà đầu tư sau khi đăng ký dự án thành công và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhưng trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư

Khi nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì trong hồ sơ chuẩn bị để gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư phải có đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô

Một dự án đầu tư sau khi đã được chấp nhận và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã có thể bắt đầu tiến hành thực hiện dự án đó. Trong quá trình tiến hành đó nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện dự án phải đúng với

Nhà đầu tư được phép tiến hành thực hiện dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký dự án đầu tư. Trong các nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ có các thông tin về dự án như Tên, địa chỉ nhà đầu tư; Tên dự án đầu

Các nhà đầu tư sau khi đã hoàn thành hết các thủ tục pháp lý để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp