Danh sách người đại diện theo ủy quyền

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Danh sách người đại diện theo ủy quyền

  • 25/03/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Biểu mẫu – Tờ khai

PHỤ LỤC I-10

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Tải mẫu tại đây

STT Chủ sở hữu/Cổ đông là tổ chức nước ngoài Tên người đại diện theo ủy quyền Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác Vốn được ủy quyền Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền Ghi chú
Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) Tỷ lệ (%) Thời điểm đại diện phần vốn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

 

 

 

  … …, ngày… …tháng… …năm… …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên)1

______________________

1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

 

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau