• Danh sách người đại diện theo ủy quyền

  • Tin tức
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  PHỤ LỤC I-10

  DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

  Tải mẫu tại đây

  STT Chủ sở hữu/Cổ đông là tổ chức nước ngoài Tên người đại diện theo ủy quyền Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác Vốn được ủy quyền Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền Ghi chú
  Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) Tỷ lệ (%) Thời điểm đại diện phần vốn
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   

   

   

   

    … …, ngày… …tháng… …năm… …
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
  (Ký, ghi họ tên)1

  ______________________

  1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

   

Thông báo
Gọi điện thoại