Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông - [Giải đáp]

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Trước khi triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, công ty cần lên danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông để gửi thư mời đến họ. Vậy danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập dựa trên cơ sở nào? Và danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập khi nào trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp một cách chi tiết. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

I/ Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đồng gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất trong công ty cổ phần. Mọi vấn đề quan trọng trong công ty cổ phần đều phải được thông qua Đại hội đồng cổ đông, khi đa số cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thì mới được. Để hiểu rõ về danh sách cổ đồng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thì cần căn cứ vào Điều 137, Luật doanh nghiệp 2014. Cu thể như sau:

Điều 137. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin số đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông phải do công ty quyết định.

>>> Như vậy: 

– Danh sách cổ đông có quyền dự họp được thành lập dựa trên thông tin trong sổ đăng ký cổ đông và được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

– Trên danh sách cổ đông có quyền dự họp cũng thể hiện đầy đủ thông tin của cổ đông như trong sổ đăng ký cổ đông gồm : thông tin của cổ đông, cổ đông sở hữu loại cổ phần nào và số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

– Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách này.

II/ Một số quy định khác liên quan đến đại hội đồng cổ đông

Doanh nghiệp cần lưu ý đến quy định về việc triệu tập, mời hợp đại hội đồng cổ đông cũng như quyền dự họp, biểu quyết của đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, vấn đề này được quy định cụ thể trong điều 39 và điều 40 của Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 139. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

2. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quy định của Điều lệ công ty.

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

b) Phiếu biểu quyết;

c) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.

4. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời hợp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.

Điều 140. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật này thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Hy vọng những chia sẻ trên đây về danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông cũng như những quy định liên quan sẽ hữu ích với bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan. Vui lòng liên hệ đến Nam Việt Luật để nhận tư vấn chi tiết hơn.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua