Công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam

Tài khoản đầu tư trực tiếp của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được gọi là công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam. Sau đây là 2 trường hợp sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam.

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ thường được sử dụng để thực hiện những giao dịch thu, chi liên có quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp sau đây:

Những giao dịch thu:

 • Thu tiền góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ của những nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Thu tiền rút vốn bằng ngoại tệ từ những khoản vay trong nước và nước ngoài của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Thu tiền thanh toán ngoại tệ giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư và vốn đầu tư;
 • Thu tiền ngoại tệ từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ được mở tại ngân hàng được phép của công ty có vốn đầu tư nước ngoài và những nhà đầu tư là cá nhân hay tổ chức nước ngoài;
 • Những khoản thu hợp pháp bằng ngoại tệ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam.

Những giao dịch chi:

 • Chi trả tiền gốc, tiền lãi, phí của những khoản vay trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Chi chuyển ngoại tệ từ tài khoản ngoại tệ này sang tài khoản ngoại tệ thanh toán mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam của công ty có vốn đầu tư nước ngoài và những nhà đầu tư nước ngoài;
 • Chi bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng được phép để chuyển vào tài khoản đồng Việt Nam của công ty có vốn đầu tư nước ngoài và những nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Chi chuyển tiền ngoại tệ thanh toán giá trị nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và vốn đầu tư;
 • Chi chuyển lợi nhuận và những nguồn thu hợp pháp khác bằng ngoại tệ từ các hoạt động đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ra khỏi Việt Nam;
 • Chi chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ra khỏi Việt Nam trong trường hợp công ty bị giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyển nhượng dự án đầu tư và vốn đầu tư, giảm vốn đầu tư hay thanh lý, chấm dứt hoạt động của công ty tại Việt Nam theo quy định của đầu tư;
 • Những khoản chi bằng ngoại tệ hợp pháp khác có liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam

Công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam

Tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam của công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam được sử dụng để thực hiện những giao dịch thu, chi có liên quan đến hoạt động sau đây:

Những giao dịch thu:

 • Thu tiền góp vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam của những nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Thu lợi nhuận sau thuế bằng đồng Việt Nam để thực hiện tái đầu tư của những nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thu tiền rút vốn từ những khoản vay trong nước bằng đồng Việt Nam của công ty có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
 • Thu tiền rút vốn từ những khoản vay nước ngoài thực hiện bằng đồng Việt Nam của công ty có vốn đầu tư nước ngoài được phép vay bằng đồng Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành về việc vay trả nợ nước ngoài của công ty không được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh;
 • Thu tiền thanh toán bằng đồng Việt Nam giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư và vốn đầu tư;
 • Thu tiền chuyển khoản từ tài khoản bằng đồng Việt Nam của công ty có vốn đầu tư nước ngoài và những nhà đầu tư nước ngoài mở tại những ngân hàng được phép.

Những giao dịch chi:

 • Chi chuyển khoản đến tài khoản bằng đồng Việt Nam của công ty có vốn đầu tư nước ngoài và những nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam;
 • Chi tiền chuyển lợi nhuận bằng đồng Việt Nam cho những nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Chi trả tiền gốc, tiền lãi và phí của những khoản vay trong nước bằng đồng Việt Nam nhằm mục đích thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Chi trả tiền gốc, tiền lãi và phí của những khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam của công ty có vốn đầu tư nước ngoài được phép vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam đúng theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Chi chuyển tiền thanh toán bằng đồng Việt Nam giá trị nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và vốn đầu tư;
 • Chi chuyển tiền trả vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam cho những nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động của công ty có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển nhượng dự án đầu tư và vốn đầu tư, giảm vốn đầu tư hay thanh lý và chấm dứt hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam có thể nói thủ tục và cách sử dụng khá rắc rối. Vì thế nếu như cần chúng tôi tư vấn thêm điều gì, hãy liên hệ với Nam Việt Luật nhé.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !