• Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   4 /5 của 1 đánh giá

  Nhà nước tham gia hoạt động kinh doanh sản xuất thông qua các doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần…

  Dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn thì doanh nghiệp nhà nước phải hoạt động theo các quy định ở Chương III và chương IV của Luật doanh nghiệp 2014.

  Bất ký doanh nghiệp nào sau khi đăng ký kinh doanh đều phải tổ chức cơ cấu quản lý ngay. Đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước vì hoạt động bằng vốn, tài sản của nhà nước nên càng phải tổ chức cơ cấu quản lý để điều hành, quản lý, giám sát nhằm tránh gây thiệt hại, tổn thất tài sản nhà nước.

  Nếu doanh nghiệp nhà nước hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn thì phải tổ chức cơ cấu quản lý theo mô hình nào ? Và sẽ được quy định trong điều của nào Luật doanh nghiệp ?

   

  Công ty Nam Việt Luật xin nói rõ quy định về cơ cấu quản lý của doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo Luật doanh nghiệp 2014 như sau :

  Điều 89. Cơ cấu tổ chức quản lý

  Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai mô hình quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này.

   

  Doanh nghiệp nhà nước là tài sản của Nhà nước nhưng Nhà nước không thể trực tiếp điều hành, quản lý cho nên phải thông qua các cơ quan đại diện.

  Mỗi doanh nghiệp nhà nước đều phải thuộc sự quản lý, giám sát của một cơ quan, ban ngành nhà nước nào đó.

  Như vậy các cơ quan đại diện cho chủ sở hữu là Nhà nước sẽ quyết định mô hình quản lý cho doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai mô hình quản lý quy định ở khoản 1 Điều 78 Luật doanh nghiệp như sau :

  1. Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
  2. Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo