• Chuyển nhượng dự án đầu tư

  • Đầu tư nước ngoài
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Một dự án đầu tư sau khi đã được chấp nhận và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã có thể bắt đầu tiến hành thực hiện dự án đó. Trong quá trình tiến hành đó nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện dự án phải đúng với nội dung dự án đăng ký như mục tiêu, quy mô đầu tư, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thực hiện đúng tiến độ thực hiện dự án đầu tư như tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động; tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn…

  Nhưng cũng trong quá trình tiến hành dự án có thể xảy ra trường hợp nhà đầu tư ban đầu không có khả năng thực hiện được toàn bộ dự án hoặc vì lý do khác mà không muốn tiếp tục dự án đó nữa. Lúc này nhà đầu tư ban đầu có thể chuyển nhượng một phần dự án hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự án để có thể tiếp tục tiến hành dự án đầu tư đúng với nội dung, thời gian, tiến độ đã đăng ký.

  Quy định về việc chuyển nhượng dự án đầu tư trong Luật đầu tư 2014 nằm ở Điều 45 như sau:

  Điều 45. Chuyển nhượng dự án đầu tư

  1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

  a) Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này;

  b) Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

  c) Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

  d) Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

  2. Trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật này kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án.

  ky-quy-3

   

  Nhà đầu tư chỉ có thể chuyển nhượng dự án đầu tư trong trường hợp không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật đầu tư 2014; nhà đầu tư mới nhận chuyển nhượng dự án là nhà đầu tư nước ngoài và đáp được các điều kiện đầu tư dành cho nhà đầu tư nước ngoài; tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất; điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

  Nếu việc chuyển nhượng dự án cần cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư gừi hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật đầu tư 2014 đến cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án.

Thông báo
Gọi điện thoại