Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

Họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm ít nhất một lần trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thề họp bất thường do Hội đồng quản trị triệu tập, nếu Hội đồng quản trị không thực hiện thì Ban kiểm soát thay thế triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, nếu đến Ban kiểm soát không triệu tập họp thì cổ đông, nhóm cổ đồng thuộc quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 thay thế Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Chuẩn bị chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chuẩn bị chương trình, nội dung cho cuộc họp và gửi thông báo đến các cổ đông cụ thể về thời gian, địa điểm họp, về nội dung các vấn đề được đưa ra biểu quyết trong cuộc họp.

hoi-dong-thanh-vien-1

Luật doanh nghiệp 2014 Điều 138 quy định về chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

Điều 138. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

hoi-dong-thanh-vien-1

Như vậy:

Đối với nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thì nhóm cổ đông sở hữu từ 10%  cổ phần công ty liên tục trong ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị bổ sung thêm chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị được gửi bằng văn bản phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị bổ sung nội dung họp trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 138 ở trên. Ngược lại người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị bổ sung vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.