Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Dự án đầu tư sau khi đã đăng ký và được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải bắt đầu hoạt động, tiến hành thực hiện đúng các nội dung, đúng tiến độ dự án đã đăng ký.

Thời gian hoạt động dự án có trong nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và theo quy định không được quá 50 năm, đối với địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không quá 70 năm. Nếu hết thời gian hoạt động thì phải chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Hay nhà đầu tư không có khả năng thực hiện tiếp dự án, dự án gặp phải trường hợp tạm ngưng mà nhà đầu tư không khắc phục được thì cũng phải dừng thực hiện dự án đầu tư.

Để tìm hiểu rõ hơn về quy định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư công ty Nam Việt Luật mời các bạn tham khảo nội dung của bài viết sau đây.

chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Trước tiên căn cứ vào Luật đầu tư 2014 quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo Điều 48 như sau:

Điều 48. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

1. Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt dự án đầu tư

b) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

c) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

d) Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

đ) Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;

e) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

g) Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này;

h) Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

2. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này.

3. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

4. Trừ trường hợp được gia hạn, dự án đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất và nhà đầu tư không tự thanh lý tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đất, cơ quan ra quyết định thu hồi đất tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất

chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Giải thích quy định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Như vậy nhà đầu tư có thể tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của mình nếu thấy cần thiết. Ngoài ra nếu dự án hết thời gian hoạt động cho phép hoặc căn cứ theo điều kiện chấm dứt dự án được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp thì dự án phải tự động chấm dứt hoạt động.

Cơ quan đăng ký đầu tư có thể ra quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư :

+ Trong trường hợp tạm ngưng hoạt động dự án thuộc quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 47 Luật đầu tư 2014 mà nhà đầu tư không khắc phục được.

+ Trong trường hợp sau 12 tháng dự án ngừng hoạt động mà cơ quan đăng ký đầu tư không liên hệ được nhà đầu tư.

+ Trong trường hợp sau 12 tháng  nhà đầu tư không thực hiện dự án hoặc không có khả năng thực hiện dự án đúng tiến độ mà không đăng ký giãn tiến độ đầu tư.

+ Trong trường hợp bị thu hồi đất thực hiện dự án hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không điều chỉnh địa điểm đầu tư trong vòng 6 tháng kể từ khi có quyết định thu hồi đất, quyết định không cho phép sử dụng địa điểm đầu tư.

+ Trong trường hợp theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !