Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Các trường hợp giảm vốn điều lệ ở công ty cổ phần

Khi nào công ty cổ phần làm thủ tục giảm vốn điều lệ? Sau đây là các trường hợp giảm vốn điều lệ ở công ty cổ phần mà bạn cần biết!

Giảm vốn điều lệ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Đối với trường hợp này:

Công ty sẽ hoàn trả một phần vốn điều lệ góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ với 2 điều kiện sau:

  • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục ít nhất 2 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp;
  • Công ty đảm bảo sau khi giảm vốn vẫn phải thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

Giảm vốn điều lệ do công ty mua lại cổ phần đã phát hành

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

  • Công ty có quyền mua lại dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc có thể là toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau:
  • Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại dưới 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được bán trong 12 tháng.
  • Công ty có thể mua lại cổ phần của mỗi cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty.
  • Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Với cổ phần phổ thông, giá mua lại phải thấp hơn hoặc bằng giá thị trường tại thời điểm mua lại. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định thì giá mua lại phải cao hơn hoặc bằng giá thị trường;
  • Cổ đông đồng ý bán cổ phần phải gửi chào bán cổ phần bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thông báo.

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Việc mua lại cổ phần theo yêu cầu của các cổ đông cũng làm giảm vốn điều lệ ở công ty cổ phần. Các cổ đông công ty sẽ tiến hành biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty; có thể là thay đổi quyền của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty, có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của các cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ, đúng hạn

Nếu một trong các cổ đông không thanh toán đúng hạn và đầy đủ thì phải tiến hành giảm vốn điều lệ ở công ty cổ phần. Công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng giá trị số cổ phần đã được thanh toán đủ. Công ty phải tiến hành thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải thanh toán cổ phần đã đăng ký mua.

Trên đây là các trường hợp giảm vốn điều lệ ở công ty cổ phần. Nếu bạn còn chưa rõ về việc giảm vốn điều lệ ở công ty cổ phần, hãy liên hệ với Nam Việt Luật để được giải đáp tốt nhất nhé!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}