Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Các bước giải thể công ty mới nhất

I/ Trường hợp giải thể công ty dựa vào quyết định từ chủ sở hữu công ty:

1/ Tiến hành thủ tục đối với Tổng Cục của Hải Quan nếu như công ty có hoạt động kinh doanh về xuất nhập khẩu:

_ Công ty cần phải tiến hành thủ tục để xin xác nhận của việc hoàn thuế từ Tổng cục của hải quan nếu như công ty có tiến hành hoạt động kinh doanh về xuất nhập khẩu dựa vào Thông tư số 38/2015/TT-BTC ở Điều số 140 đã quy định, nội dung của thông tư có các quy định đối với thủ tục của hải quan, giám sát, kiểm tra hải quan, thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và việc quản lý thuế của hàng hóa thực hiện xuất, nhập khẩu.

_ Bộ hồ sơ thực hiện xin xác nhận của việc hoàn thuế từ Tổng cục của hải quan gồm có:

+ Bản sao của giấy CN đăng ký về việc thành lập công ty.

+ Văn bản thực hiện đề nghị việc xác nhận là đã hoàn tất nghĩa vụ về nộp thuế.

2/ Tiến hành thủ tục hoàn tất các nghĩa vụ đối với thuế (cụ thể là thông báo việc chấm dứt về hiệu lực đối với MST) đến cơ quan của thuế quản lý:

_ Khi công ty tiến hành việc giải thể thì trước tiên sẽ cần phải thực hiện các thủ tục để chấm dứt về hiệu lực đối với MST đến cơ quan của thuế quản lý dựa vào Thông tư số 95/2016/TT-BTC đã quy định.

_ Bộ hồ sơ để thực hiện chấm dứt về hiệu lực đối với MST gồm có:

+ Bản quyết định của việc giải thể công ty từ Đại HĐ cổ đông với trường hợp là Công ty Cổ phần, từ HĐ thành viên và chủ sở hữu với trường hợp là công ty TNHH, từ chủ của công ty tư nhân với trường hợp là công ty tư nhân.

+ Văn bản của việc đề nghị thực hiện chấm dứt về hiệu lực đối với MST.

+ Bản sao của giấy CN đăng ký về việc thành lập công ty.

+ Biên bản cuộc họp từ Đại HĐ cổ đông hay từ HĐ thành viên đối với việc giải thể công ty.

+ Cần phải tiến hành bổ sung thêm giấy tờ văn bản đã xác nhận việc hoàn tất các nghĩa vụ đối với thuế từ Tổng cục của Hải Quan trong trường hợp khi công ty có hoạt động kinh doanh về xuất nhập khẩu.

3/ Tiến hành các thủ tục thực hiện giải thể công ty ở cơ quan ĐK kinh doanh:

_ Cần thực hiện gửi đến phòng ĐK kinh doanh ở nơi mà công ty đặt làm trụ sở chính là 01 bộ hồ sơ thực hiện thông báo việc giải thể công ty, thành phần sẽ gồm có những giấy tờ như sau:

+ Bản quyết định của việc giải thể công ty.

+ Bản thông báo thực hiện giải thể công ty.

+ Biên bản về việc thanh lý tài sản.

+ Biên bản cuộc họp đối với việc giải thể công ty.

+ Bản xác nhận việc đóng MST.

+ Bản xác nhận việc đóng TK ngân hàng.

+ Bản thông báo việc hủy mẫu con dấu.

+ Bản chính của giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản danh sách về những chủ nợ và các phương án tiến hành giải quyết (nếu có).

II/ Trường hợp khi dựa vào quyết định từ Tòa Án hay công ty bị thu hồi về giấy CN đăng ký kinh doanh thì các bước giải thể công ty như sau:

1/ Khi đã được nhận bản quyết định thực hiện thu hồi về giấy CN đăng ký doanh nghiệp hay bản quyết định của việc giải thể từ Tòa án thì ngay lập tức cơ quan ĐK kinh doanh sẽ tiến hành chuyển đổi tình trạng về pháp lý của công ty trong việc đăng ký doanh nghiệp qua cổng thông tin QG thành tình trạng là công ty đang tiến hành thủ tục giải thể.

2/ Khi đã bị thu hồi về giấy CN đăng ký doanh nghiệp hay được nhận bản quyết định của việc giải thể công ty từ Tòa Án thì công ty cần phải triệu tập và tiến hành họp nhằm ra quyết định đối với việc giải thể công ty (Bản quyết định từ Đại HĐ cổ đông với trường hợp là công ty cổ phần, bản quyết định từ HĐ thành viên hay từ chủ sở hữu của công ty với trường hợp là Công ty TNHH, bản quyết định từ chủ của công ty tư nhân với trường hợp là công ty tư nhân,).

_ Khi công ty thực hiện giải thể sẽ cần phải gửi những giấy tờ sau:

+ Bản danh sách về những chủ nợ và các phương thức tiến hành giải quyết khoản nợ với mỗi chủ nợ như là: phương thức, địa điểm để thanh toán và thời hạn, cách thức thực hiện thanh toán.

+ Bản quyết định của việc giải thể công ty.

_ Công ty cần gửi tới những cơ quan như sau:

+ Cơ quan của thuế trực tiếp quản lý.

+ Cơ quan ĐK kinh doanh.

+ Những chủ nợ

+ Niêm yết một cách công khai ở chi nhánh và trụ sở chính của công ty.

+ Người lao động.

3/ Quy định là sau thời gian 180 ngày, tính từ ngày đã thực hiện thông báo đối với tình trạng của việc giải thể cộng ty nếu như không có bất kỳ sự phản đối nào từ bên liên quan hay trong vòng là 05 ngày làm việc, tính từ ngày đã được nhận đề nghị về việc giài thể của công ty thì Phòng ĐK kinh doanh sẽ tiến hành ra thông báo việc giải thể công ty và sau đó sẽ chuyển thông tin tình trạng về pháp lý của công ty lên cổng thông tin điện tử QG.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}