Bổ sung thêm mã ngành nghề nghiên cứu khoa học xã hội

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Bổ sung thêm mã ngành nghề nghiên cứu khoa học xã hội

  • 13/06/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Thông tin ngành nghề

Xin chào luật sư, tôi có một thắc mắc muốn luật sư tư vấn như sau: Công ty của tôi trước giờ kinh doanh thương mại, nay tôi muốn bổ sung thêm mã ngành nghề  nghiên cứu khoa học xã hội và phát triển công nghệ. Vậy xin hỏi luật sư, nhóm mã ngành nghề này ghi như thế nào? Thủ tục hành chính quy định ra sao ? Cảm ơn nhiều!

Mã ngành nghề nghiên cứu khoa học xã hội

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Nam Việt Luật. Về câu hỏi của bạn, công ty Nam Việt Luật xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:

Nhóm mã ngành nghề: 7221-72210: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội

Nhóm này gồm:

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực tâm lý học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học giáo dục;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực xã hội học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực pháp luật;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học chính trị;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực địa lý kinh tế và xã hội;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực thông tin đại chúng và truyền thông;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội khác.

7222-72220 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn

Nhóm này gồm:

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực lịch sử và khảo cổ học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực ngôn ngữ học và văn học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực triết học, đạo đức học và tôn giáo;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nghệ thuật;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn khác;

Căn cứ theo Điều 49 Nghị định 78/2015 quy đinh về việc thông báo bổ sung, thay đổi ngành  nghề kinh doanh:

“Điều 49: Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hp lệ biên bản hp của Hội đồng thành viên đi với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối vớicông ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ nhng nội dung được thay đổi trong Điềulệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng kýkinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.”

Hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề nghiên cứu khoa học xa hội và phát triển công nghệ bao gồm:

+ Thông báo của người đại diện pháp luật về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

+ Quyết định của Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên\ Hội đồng quản trị công ty Cổ phần\ Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên/ Chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung thêm mã ngành nghề nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội và phát triển công nghệ

+ Biên bản họp và bản sao về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

+ Giấy ủy quyền cho cá nhân nộp hồ sơ nếu người đại diện pháp luật của công ty không thực hiện được việc này

Quy trình thực hiện thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề nghiên cứu lĩnh  vực khoa học xã hội và phát triển công nghệ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề nghiên cứu khoa học xã hội và phát triển công nghệ

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bước 3: Nộp hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề nghiên cứu khoa học xã hội và phát triển công nghệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh tại Tỉnh/Thành phố sở tại.

Bước 4: Nhận kết quả giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh

 

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua