• Biểu mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

  • Biểu mẫu – Tờ khai
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  PHỤ LỤC I-8

  DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

  Tải biểu mẫu tại đây

  STT Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài1 Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngoài Giới tính Quốc tịch Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông là cá nhân nước ngoài Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, cơ quan cấp Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức Vốn góp2 Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4 Ghi chú
  Tổng số cổ phần Tỷ lệ (%) Loại cổ phần Thời điểm góp vốn3
  Số lượng Giá trị Phổ thông ……..
  Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    … …, ngày… …tháng… …năm… …
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
  (Ký, ghi họ tên)5

  ______________________

  1 Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài kê khai tại Danh sách người đại diện theo ủy quyền.

  2 Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có

  3

  – Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn.

  – Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn.

  – Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời điểm góp vốn.

  4 Chỉ yêu cầu đối với trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì chữ ký là của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.

  Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Thông báo
Gọi điện thoại