• Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   4 /5 của 1 đánh giá

  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất trong công ty cổ phần. Các vấn đề sẽ được quyết định bằng cách tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung diễn ra trong cuộc họp cổ đông, kết quả giải quyết các vấn đề, ý kiến cổ đông… phải được lưu lại trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có được lập bằng các hình thức nào và bao gồm nội dung chủ yếu nào ? Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được lập khi nào trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ?

  hop-hoi-dong-thanh-vien

  Quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần được quy đinh trong Luật doanh nghiệp 2014 tại Điều 146 như sau :

  Điều 146. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

  b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

  c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

  d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

  đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

  e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

  g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

  h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

  i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

  Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

  2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

  3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có).

  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

  hop-hoi-dong-thanh-vien-1

   

  Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được lập khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo trình tự tổ chức họp và thỏa điều kiện tiến hành họp.

  Để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo trình tự như sau:

  + Trước tiên phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; người triệu tập họp có trách nhiệm chuẩn bị chương trình và nội dung cuộc họp, gửi thông báo mời họp đến các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp.

  + Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông; số cổ đồng dự họp phải thỏa điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì cuộc họp mời được phép tiến hành.

  + Khi cuộc họp được phép tiến hành thì thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thực hiện theo đúng quy định để thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

  Điều kiện để nghị quyết được thông qua

  Ngoài ra để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua trong cuộc họp thì phải được số cổ đồng biểu quyết chấp thuận chiếm đa số trong tất cả cổ đông đến dự họp. Tỷ lệ cụ thể tương ứng với các vấn đề khác nhau được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014 Điều 144  Điều kiện để nghị quyết được thông qua .

Thông báo
Gọi điện thoại