Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Các nhà đầu tư sau khi đã hoàn thành hết các thủ tục pháp lý để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì phải bắt đầu tiến hành thực hiện dự án theo thời điểm và bảo đảm hoàn thành từng giai đoạn của dự án, bảo đảm hoàn thành dự án như trong hồ sơ đăng ký dự án đã nộp.

Đặc biệt đối với một số dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ dự án thì nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ theo tỷ lệ dựa trên vốn đầu tư của dự án.

Việc thực hiện ký quỹ được quy định như thế nào ? Mức ký quỹ cụ thể là bao nhiêu ?

Theo Luật đầu tư 2014 quy định như sau:

Điều 42. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án từ 1% đến 3% vốn đầu tư của dự án căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án cụ thể.

3. Khoản ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được hoàn trả cho nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

 

ky-quy-3

 

Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trừ một số trường hợp ví dụ như: nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư….

Việc ký quỹ theo quy định được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư và mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư từ 1% đến 3%.

Khoản ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được hoàn trả cho nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả. Tức là nếu nhà đầu từ ký quỹ theo thời gian cả dự án thì khi nào thực hiện dự án xong thì mới hoàn trả khoản ký quỹ hoặc nhà đầu tư ký quỹ theo từng giai đoạn dự án thì xong giai đoạn nào thì nhà đầu tư được hoàn trả khoản ký quỹ giai đoạn đó.

 

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}