Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài - Nam Việt Luật - 02873.000.555

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bảng giá thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài (đầu tư trực tiếp)

STT Ngành nghề Giá VNĐ
1 Ngành dịch vụ 10-20 Triệu
2 Thương mại – Xuất nhập khẩu 15-30 Triệu
3 Ngành nghề sản xuất 30-50 Triệu
4 Ngành nghề có điều kiện 35-60 Triệu
5 Dự án trên 300 tỷ Tùy thuộc dự án

Bảng giá thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài (Đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn)

STT Ngành nghề Giá VNĐ
1 Ngành dịch vụ, Thương mại – Xuất nhập khẩu, Ngành nghề sản xuất 8-14 Triệu
Ngành nghề có điều kiện 10-20 Triệu
5 Dự án trên 300 tỷ Tùy thuộc dự án

Bảng giá thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở phụ thuộc của công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

STT Nội dung Giá VNĐ
1 Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài hạch toán phụ thuộc 1 Triệu
2 Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài hạch toán độc lập 5 Triệu
3 Thành lập văn phòng đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài. 1 Triệu
4 Thành lập cơ sở phục thuộc công ty có vốn đầu tư nước ngoài. 1 Triệu
0778 000 555